top
Základná škola Skároš

Odkazy

 Adoptuj si kravičku    Alík

Autoškolák

Bublina

Dobré nápady

Omaľovánky

Rexík

Škola hrou

Virtuálne prehliadky

Školský klub detí

Školský klub detí na našej škole

Na stiahnutie:

Žiadosť o prijatie do ŠKD (PDF, 26,3 KiB)

Žiadosť o zníženie poplatku ŠKD (PDF, 23,2 KiB)

Školský klub detí má na našej škole vyčlenené priestory v triede 1. ročníka. Táto naša najväčšia trieda je preistorovo predelená, pred a po skončení vyučovania sa premení na herňu, kde sa deti môžu dosýta vyhrať. V prípade pekného počasia sa deti hrajú na ohradenom školskom dvore. V školskom klube detí sa žiaci našej školy, pod dohľadom pani vychovávateliek Ľ. Lukáčovej venujú príprave na vyučovanie aj rôznym hrám.

Školský klub detí (ďalej len ŠKD) zabezpečuje pre deti, ktoré plnia povinnú školskú dochádzku na základnej škole, činnosť podľa výchovného programu školského zariadenia zameranú na ich prípravu na vyučovanie a na oddych v čase mimo vyučovania a v čase školských prázdnin.

ŠKD sa člení na oddelenia spravidla podľa veku detí, pričom počet detí v oddelení určí riaditeľ školského klubu detí alebo riaditeľ školy. Počet detí v oddeleniach pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami je rovnaký ako v triedach, v ktorých sa vzdelávajú.

Výšku mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou školského klubu detí, ktorého zriaďovateľom je orgán miestnej štátnej správy v školstve, určí riaditeľ školského zariadenia alebo riaditeľ školy. Na jedného žiaka v sume neprevyšujúcej 7, 5 % sumy životného minima pre nezaopatrené dieťa. Tento príspevok sa uhrádza vopred do 10. dňa príslušného kalendárneho mesiaca, ktorý predchádza kalendárnemu mesiacu, za ktorý sa príspevok uhrádza. Výška príspevku na úhradu zohľadňuje náročnosť a druh klubovej alebo záujmovej činnosti.

Riaditeľ ŠKD alebo riaditeľ školy, môže rozhodnúť o znížení alebo odpustení mesačného príspevku, ak zákonný zástupca predloží doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi.

Sebavzdelávacia činnosť je jednou zo základných činností v ŠKD. Deti sa od najnižších ročníkov učia základom techniky učenia sa. K týmto technikám patria:

 • písomná príprava,
 • precvičovanie učiva formou didaktických hier
 • overovanie osvojených poznatkov v praxi pri vychádzkach, exkurziách
 • tvorivé činnosti

Didaktická hra

Učenie hrou je činnosť, ktorej cieľom je naučiť žiaka nové vedomosti, či poznatky hravou formou. Využíva sa aj technika opakovania si nového učiva formou rôznych hier, ktoré sú zároveň aj prostriedkom proti zabúdaniu a upevňovaniu už prebratého učiva vo vyučovacom procese.

Didaktické hry obohacujú, prehlbujú a skvalitňujú vedomosti získané na vyučovaní. Využívajú spájanie hry a poznania, čo pomáha najmä rozvoju psychiky a pracovných schopností. Hry sú priamym prejavom detskej túžby po činnosti, do ktorej sa rady zapájajú.

Základom každej hry je samotná hra, ktorá má svoje predpísané pravidlá. V edukačnom procese sú dôležité hry, ktoré umožňujú systematické cvičenia, dôležité z hľadiska rozumového vývinu, z hľadiska formovania charakteru a vôle. Dôraz sa však nekladie na originalitu hry, ale o premyslené použitie didaktickej hry v súvislosti s preberanou látkou na vyučovaní. Spojením učenia s hrou, dostávame didaktickú hru, ktorá je jedným zo základných vyučovacích metód.

Pri výbere didaktických hier zohľadňujeme záujmy a záľuby žiakov tak, aby ich hra zaujala. Nesmieme zabúdať, že na vyriešenie hry musí byť vedomostná úroveň žiakov postačujúca.

Veľmi dôležitá je spolupráca vychovávateľky s učiteľkou. Je nutné prebrať as vysvetliť problémy, ktoré eventuálne mohli vzniknúť na vyučovaní. Učiteľka môže navrhnúť vychovávateľke, aby sa zamerala na činnosť, ktorá pomáha žiakom zvládnuť preberané učivo. Didaktické hry majú byť krátke, jednoduché na pochopenie a majú byť predovšetkým zaujímavé.

Delenie žiakov do skupín má byť na princípe rovnocennosti. Dbáme o to, aby sme kombinovali slabších žiakov s nadanejšími, aby sme predišli sklamaniu z nevyriešenej úlohy slabšími žiakmi.

Overovanie získaných vedomostí pri didaktických hrách uskutočňujeme v praxi pri vychádzkach, exkurziách, pozorovaním stromov, hmyzu, vtákov a i zvierat. Nezabúdame ani na vedenie riadeného rozhovoru s ľuďmi, pozorovaním ich práce. Didaktická hra musí byť vyhodnotená, no nikdy nie známkou.

Deti veľmi obľubujú činnosti, ktoré patria do sebavzdelávacej činnosti, pri ktorých si ani neuvedomujú, že sa vzdelávajú. Jedná sa o prácu:

 • s knihami,
 • s detskými časopismi,
 • s detskými encyklopédiami,
 • s atlasmi,
 • s hádankami,
 • s rôznymi doplňovačkami, jazykolamami a krížovkami.

Súťaže sú samostatnou kapitolou, pri ktorých posilňujeme v deťoch zdravú rivalitu a snahu vyniknúť. Zaraďujeme rôzne vedomostné súťaže, kvízy, rozprávanie vlastných vymyslených príbehov alebo básní. Rozvíjame kreativitu žiakov vymýšľaním vlastných tvorivých hier, dramatizáciou prežitých udalostí, riešením úloh, ktoré majú v sebe prvky mysticizmu.

Tieto aktivity sú spojené s aktívnym prístupom žiakov a istým stupňom námahy, ktoré je nutné kombinovať s pokojnejšími činnosťami ako sú:

 • tiché čítanie,
 • spoločné čítanie na pokračovanie,
 • počúvanie rozprávok z rôznych záznamových médii (platňa, kazeta, CD, DVD),
 • sledovanie televíznych súťažných i zábavných programov.

Na stiahnutie:

Žiadosť o prijatie do ŠKD (PDF, 26,3 KiB)

Žiadosť o zníženie poplatku ŠKD (PDF, 23,2 KiB)

Odkazy

 Erb obce Skároš

Metodicko-pedagogické centrum

logo-eu-sf    logo-eu.esf
Logo Nadácia Orange
logo-usske
logo opv    logo-mvsr-kruh
Zodpovedne.sk
Prevencia šikanovania

bottom

Vytvorené pre Základnú školu Skároš webmastrom s použitím upravenej šablóny themza. Všetky práva vyhradené!